تبلیغات
دردهای خاکستری - مطالب من در هفته نامه همشهری جوان

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com