تبلیغات
دردهای خاکستری - شِكَم‌رَوی

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com

 

شِكَم‌رَوی

 

ناموس، ناقوسِ مذهبه!/ رجبعلی‌محبی

شِكَم‌رَوی

داستانك

چند بار فندك‌اَش رو روشن خاموش كرد و گفت ((به نظرم پسر، قبل از ازدواجش باید

اونقدر رابطه ]...[با دخترها داشته باشه كه سیر بشه تا بعد از ازدواج، دیگه دنبال

ناموسِ مردم نَرِه)). دوستش گفت ((اما گُشنگی، آبرومندتر از شِكَم‌رَویِ ناشی از

پُرخوریِ ]...[؟!))