تبلیغات
دردهای خاکستری - دو درخت

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com

 

دو درخت

 

همیشه سبز را سیاه دیده‌ایم؛ مث تخته‌سیاه!/ رجبعلی‌محبی

دو درخت

داستانك

دو درخت، سال‌ها ـ صمیمانه ـ كنار هم زندگی می‌كردند تا اینكه نجاری، از چوب

یكی، تخته‌سیاه و از دیگری، سه‌ پایه زیر طنابِ دار ساخت؟!

كاغذی در مانتو

داستانك

بعد از اینكه دختر جوون را ـ در ملاء عام ـ طی تشریفات قانونی به دار آویختند، در

جیب مانتو‌اَش كاغذی پیدا شد: ((من خودكشی كردم، كسی در مرگ من مقصر

نیست))؟!