تبلیغات
دردهای خاکستری - عجب خری سوار شدم ها

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com