تبلیغات
دردهای خاکستری - سقوط ترس

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com

 

سقوط ترس

 

 

سقوط ترس

پدیده های افقی – مثل دریا – سمبل آرامش هستند و عمودی – مثل کوه – نماد استواری. با اینکه همیشه از ارتفاع ترسیده ام اما بلندای کوه، چیز دیگری است؛ گویی ترس، سقوط می کند وقتی به قله می رسی. انرژی عظیمی می جوشد درونت وقتی چند هزار متر نزدیک تر می شوی به آسمان. وقتی فتح می کنی کوهی را، انگار هم قدش شده ای و ایستاده ای کنارش!؛ قله، به اندازه ارتفاعش دورت می کند از نفس. محکمت می کند؛ همانطور که قرآن کوه ها را میخ زمین می داند برای استحکام زمین (نبا/7). آری، برای درک عظمت کوه باید با غرور فتحش کرد!