تبلیغات
دردهای خاکستری - شهوت انتظار

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com

 

شهوت انتظار

 شهوت انتظار / برای آخرین انتظار

باز جمعه
ای و غروبی دیگر

و تو که نیامدی باز

و من فنای این راز

باور کن، باور کن

می پوسد ریشه امیدم

در غروب خلسه زای خاکدانه ها

نیامدی و من

باختم

در شهوت انتظارم

غروب آدینه را

نیامدی و من

باز هم

مخمور تکرار جمعه شدم

بیا، بیا و بشکن

این جام تکرر را

ورنه خواهم فروخت ایمانم را

در وحشت کفرآلود حرمان

بیا و نخواهمم دائم المخمور

که دیگر

ریشه ای نمانده

در گیشه نگاهم

بیا و سبز کن غروب را

ورنه او هم کافر می شود

چون من بی ریشه