تبلیغات
دردهای خاکستری - سه تا چهارپایه

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com