تبلیغات
دردهای خاکستری - مطالب آبان 1384

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com