دردهای خاکستری tag:http://mahsool.mihanblog.com 2020-03-31T02:50:37+01:00 mihanblog.com هجرت 2010-09-04T17:32:01+01:00 2010-09-04T17:32:01+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/977 www.greypains.com با سپاس از مهمان نوازی 5 ساله میهن بلاگ و 2 ساله پرشین بلاگ؛هجرت کردم به این سرزمین خودمختار!:www.greypain.com با سپاس از مهمان نوازی 5 ساله میهن بلاگ و 2 ساله پرشین بلاگ؛
هجرت کردم به این سرزمین خودمختار!:
www.greypain.com


]]>
قرآن حافظ 2010-09-03T20:38:34+01:00 2010-09-03T20:38:34+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/973 www.greypains.com تا قرآن صرفاً برای استخاره است و حافظ، برای فال ... . تا قرآن صرفاً برای استخاره است و حافظ، برای فال ... .
]]>
سحرخیز 2010-09-02T20:35:52+01:00 2010-09-02T20:35:52+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/967 www.greypains.com   سحرخیز باش تا غُسل نکرده سر کار نری!  

سحرخیز باش تا غُسل نکرده سر کار نری!

]]>
مقدور 2010-09-02T05:25:49+01:00 2010-09-02T05:25:49+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/975 www.greypains.com به بهانه شب قدرشب قدر، مقدور است هر دعایی. به بهانه شب قدر
شب قدر، مقدور است هر دعایی.
]]>
سود 2010-08-31T20:36:22+01:00 2010-08-31T20:36:22+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/971 www.greypains.com دل را پس انداز کن؛ سودش بیشتر از 20 درصد بانک ها است. دل را پس انداز کن؛ سودش بیشتر از 20 درصد بانک ها است.
]]>
شبِ صبح 2010-08-30T20:35:50+01:00 2010-08-30T20:35:50+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/970 www.greypains.com به بهانه شب قدرقدر، شب راز است و نیاز؛ مُقُر آمدن راز نزد ستارالعیوب و رها نکردن دست نیاز از دستان رحمانِ رحیم. قدر، شب دعا است و خواستن از ((قادر))ی برای ((کُن فیکون)) شدن. قدر، شب گِل شدن است و گشتن دنبال دستان خدا. قدر، شبی است که صبح است.
به بهانه شب قدر

قدر، شب راز است و نیاز؛ مُقُر آمدن راز نزد ستارالعیوب و رها نکردن دست نیاز از دستان رحمانِ رحیم. قدر، شب دعا است و خواستن از ((قادر))ی برای ((کُن فیکون)) شدن. قدر، شب گِل شدن است و گشتن دنبال دستان خدا. قدر، شبی است که صبح است.

]]>
مفهوم 2010-08-29T20:35:15+01:00 2010-08-29T20:35:15+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/968 www.greypains.com گاهی باید مفهوم شد نه فهیم!
گاهی باید مفهوم شد نه فهیم!
]]>
طناب ها 2010-08-28T20:38:25+01:00 2010-08-28T20:38:25+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/969 www.greypains.com به بهانه شب قدراین طناب ها را باز کن از گردنم ای خدایی که نزدیک تری به من از رگ گردن.
به بهانه شب قدر
این طناب ها را باز کن از گردنم ای خدایی که نزدیک تری به من از رگ گردن.
]]>
دهمین 2010-08-27T20:36:56+01:00 2010-08-27T20:36:56+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/966 www.greypains.com   این دهمین بار است که به این بانک می آیم و این شماره ها مرا نمی رساند به باجه تو.  

این دهمین بار است که به این بانک می آیم و این شماره ها مرا نمی رساند به باجه تو.

]]>
کنار 2010-08-26T20:35:02+01:00 2010-08-26T20:35:02+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/965 www.greypains.com کنار هر مرد موفقی یک زن موافق ایستاده است.
کنار هر مرد موفقی یک زن موافق ایستاده است.
]]>
فرزند 2010-08-25T20:34:11+01:00 2010-08-25T20:34:11+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/964 www.greypains.com فرزند، بیشتر محصول آموزش است تا آمیزش!
فرزند، بیشتر محصول آموزش است تا آمیزش!
]]>
لاک 2010-08-24T20:34:31+01:00 2010-08-24T20:34:31+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/963 www.greypains.com لاک ناخن هایش، غلط های دستانش را لاک نمی گرفت!
لاک ناخن هایش، غلط های دستانش را لاک نمی گرفت!
]]>
چین 2010-08-23T20:37:46+01:00 2010-08-23T20:37:46+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/962 www.greypains.com  چین افتاده است روی پیشانی ایران!  

چین افتاده است روی پیشانی ایران!

]]>
ترس 2010-08-22T20:37:53+01:00 2010-08-22T20:37:53+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/961 www.greypains.com پسر به دختر گفت: ((می ترسم یه روز تو رو بیشتر از مادرم دوست داشته باشم.))
پسر به دختر گفت: ((می ترسم یه روز تو رو بیشتر از مادرم دوست داشته باشم.))
]]>
تغییر 2010-08-21T20:38:41+01:00 2010-08-21T20:38:41+01:00 tag:http://mahsool.mihanblog.com/post/960 www.greypains.com   آدم ها با تغییر، ثابت می کنند خودشان را.  

آدم ها با تغییر، ثابت می کنند خودشان را.

]]>