دردهای خاکستری http://mahsool.mihanblog.com 2020-04-01T13:17:39+01:00 text/html 2010-09-04T17:32:01+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com هجرت http://mahsool.mihanblog.com/post/977 <font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1">با سپاس از مهمان نوازی 5 ساله میهن بلاگ و 2 ساله پرشین بلاگ؛</font><br><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2">هجرت کردم به این سرزمین خودمختار!:</font><br><a href="http://greypain.com/" target="_blank" title="سایت دردهای خاکستری"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2">www.greypain.com</font></a><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br><br></font><br> text/html 2010-09-03T20:38:34+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com قرآن حافظ http://mahsool.mihanblog.com/post/973 <br><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2">تا قرآن صرفاً برای استخاره است و حافظ، برای فال ... .</font><br> text/html 2010-09-02T20:35:52+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com سحرخیز http://mahsool.mihanblog.com/post/967 <p>&nbsp;</p> <p><font color="#666666" size="2">سحرخیز باش تا غُسل<font size="1"> </font>نکرده سر کار نری!</font></p> text/html 2010-09-02T05:25:49+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com مقدور http://mahsool.mihanblog.com/post/975 <FONT style="COLOR: rgb(153,153,153)" size=1>به بهانه شب قدر</FONT><BR><FONT style="COLOR: rgb(102,102,102)" size=2>شب قدر، مقدور است هر دعایی.</FONT><BR> text/html 2010-08-31T20:36:22+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com سود http://mahsool.mihanblog.com/post/971 <br><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2">دل را پس<font size="1"> </font>انداز کن؛ سودش بیشتر از 20 درصد بانک<font size="1"> </font>ها است.</font><br> text/html 2010-08-30T20:35:50+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com شبِ صبح http://mahsool.mihanblog.com/post/970 <font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1"><br>به بهانه شب قدر</font><br><p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 130%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="font-size: 10pt; line-height: 130%; font-family: Tahoma;" lang="FA">قدر، شب راز است و نیاز؛ مُقُر آمدن راز نزد ستارالعیوب و رها نکردن دست نیاز از دستان رحمانِ رحیم. قدر، شب دعا است و خواستن از </span><span style="font-size: 5pt; line-height: 130%; font-family: Tahoma;" lang="FA">((</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 130%; font-family: Tahoma;" lang="FA">قادر</span><span style="font-size: 5pt; line-height: 130%; font-family: Tahoma;" lang="FA">))</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 130%; font-family: Tahoma;" lang="FA">ی برای </span><span style="font-size: 5pt; line-height: 130%; font-family: Tahoma;" lang="FA">((</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 130%; font-family: Tahoma;" lang="FA">کُن فیکون</span><span style="font-size: 5pt; line-height: 130%; font-family: Tahoma;" lang="FA">))</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 130%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> شدن.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 130%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> قدر، شب گِل شدن است و گشتن دنبال دستان خدا. قدر، شبی است که صبح است.</span></p> text/html 2010-08-29T20:35:15+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com مفهوم http://mahsool.mihanblog.com/post/968 <br><br><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2">گاهی باید مفهوم شد نه فهیم!</font><br> text/html 2010-08-28T20:38:25+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com طناب ها http://mahsool.mihanblog.com/post/969 <font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1"><br>به بهانه شب قدر</font><br><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2">این طناب<font size="1"> </font>ها را باز کن از گردنم ای خدایی که نزدیک<font size="1"> </font>تری به من از رگ گردن.</font><br> text/html 2010-08-27T20:36:56+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com دهمین http://mahsool.mihanblog.com/post/966 <P>&nbsp;</P> <P><FONT color=#666666 size=2>این دهمین بار است که به این بانک می<FONT size=1> </FONT>آیم و این شماره<FONT size=1> </FONT>ها مرا نمی<FONT size=1> </FONT>رساند به باجه تو.</FONT></P> text/html 2010-08-26T20:35:02+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com کنار http://mahsool.mihanblog.com/post/965 <font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><br>کنار هر مرد موفقی یک زن موافق ایستاده است.</font><br> text/html 2010-08-25T20:34:11+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com فرزند http://mahsool.mihanblog.com/post/964 <font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><br>فرزند، بیشتر محصول آموزش است تا آمیزش!</font><br> text/html 2010-08-24T20:34:31+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com لاک http://mahsool.mihanblog.com/post/963 <font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><br>لاک ناخن<font size="1"> </font>هایش، غلط<font size="1"> </font>های دستانش را لاک نمی<font size="1"> </font>گرفت!</font><br> text/html 2010-08-23T20:37:46+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com چین http://mahsool.mihanblog.com/post/962 <p>&nbsp;<font color="#666666" size="2"><br></font></p><p><font color="#666666" size="2">چین افتاده است روی پیشانی ایران!</font></p> text/html 2010-08-22T20:37:53+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com ترس http://mahsool.mihanblog.com/post/961 <font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><br>پسر به دختر گفت: <font size="1">((</font>می<font size="1"> </font>ترسم یه روز تو رو بیشتر از مادرم دوست داشته باشم.<font size="1">))</font></font><br> text/html 2010-08-21T20:38:41+01:00 mahsool.mihanblog.com www.greypains.com تغییر http://mahsool.mihanblog.com/post/960 <p>&nbsp;</p> <p><font color="#666666" size="2">آدم<font size="1"> </font>ها با تغییر، ثابت می<font size="1"> </font>کنند خودشان را.</font></p>